Nowa ulga podatkowa na zakup materiałów, urządzeń i usług związanych z termomodernizacją. Ulga obejmuje m.in. montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, źródeł ciepła.

 

W lutym br. pisaliśmy w artykule CZY BĘDĄ DOPŁATY DO ZAKUPU SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH ? o planowanych zmianach w przepisach, dzięki którym dotowany będzie zakup samochodów elektrycznych. W dzisiejszym artykule chcemy Was zaintersować nową ulgą podatkową, która promuje m.in. zakup, montaż, instalację ogniw fotowoltaicznych.

Od 01.01.2019 r. weszły w życie nowe przepisy, dzięki którym podatnicy (osoby fizyczne) zyskują nową ulgę. Wydatki poniesione na działania termomodernizacyjne, w tym zakup materiałów, urządzeń i usług związanych z termomodernizacją, montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, źródeł ciepła będą mogły być odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wszystko za sprawą opublikowanego w dniu 29 grudnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw rozporządzenia ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. ws. określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Wspomniane rozporządzenie zawiera przepisy wykonawcze regulące przepisy znowelizowanej w dniu 9 listopada 2018 r. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, która weszła w życie 30 listopada 2018 r.

W ustawie pojawił się nowy art. 26h, który cytujemy poniżej:

1. Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

2. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Co należy rozumieć przez wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

O tym szczegółowo czytamy już w ww. rozporządzeniu, które wprowadza, na podstawie art. 26h ust. 10 o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych podlegających uldze podatkowej. Wymienione w rozporządzeniu materiały budowlane i urządzenia, które mają podlegać uldze, to:

 • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 • kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
 • kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 • pompa ciepła wraz z osprzętem;
 • kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 • ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
 • materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Nas szczególnie ucieszyły p. 12 i 13 – kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne.

Co więcej odliczeniu mogą podlegać również usługi, do których zgodnie z rozporządzeniem zaliczają się:

 • wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 • wykonanie analizy termograficznej budynku;
 • wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
 • wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
 • docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
 • wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
 • wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
 • montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
 • montaż pompy ciepła;
 • montaż kolektora słonecznego;
 • montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
 • montaż instalacji fotowoltaicznej;
 • uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
 • regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Podsumowując, zgodnie z ustawą kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Łączna kwota wydatków ustalana będzie na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważać się będzie wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o VAT.

Co powyższe oznacza dla statystycznego Kowalskiego ?

Przykład. Właściciel domu jednorodzinnego, który zdecydował się zainwestować w instalację fotowoltaiczną w 2019 roku, której łączny koszt wyniósł 40 000 zł, dzięki ustawie będzie mógł odliczyć od podstawy podatku całą wartość inwestycji, co zmniejszy jego podatek o kwotę 7 200 zł (18% z 40 000 zł).

W praktyce możliwe będzie maksymalne zmniejszenie podatku o kwotę 9 540 zł (18% z 53 000 zł), w przypadku, gdy inwestycja wyniesie minimum 53 000 zł. Co ważne, w przypadku, gdy kwota podatku będzie niższa od kwoty ulgi, podatnikowi będzie przysługiwało odliczenie również w kolejnych latach.

Polecamy