Dopłaty do samochodów elektrycznych – nowe przepisy. Dopłata do 37,5 tys. zł

 

Długo oczekiwane dopłaty do zakupu nowych samochodów elektrycznych zostały wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania wsparcia zakupu nowych pojazdów ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu osobom fizycznym niewykonującym działalności gospodarczej i warunków rozliczania tego wsparcia (Dz. U. poz. 2189).  

W lutym br., w artykule Czy będą dopłaty do zakupu samochodów elektrycznych? wskazywaliśmy na plany Ministerstwa Energii co do kształtu „Rozporządzenia”. Wprowadzone rozporządzenie mocno się zmieniło po konsultacjach i uzgodnieniach międzyresortowych.

Rozporządzenie, wprowadza możliwość otrzymania wsparcia na zakup tylko fabrycznie nowego, wcześniej nie zarejestrowanego, samochodu (osobowego – do przewozu maksymalnie 8 osób oprócz kierowcy) wykorzystującego do napędu energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych lub wykorzystującego do napędu wyłącznie energię elektryczną.

Ograniczenia ceny i wysokość wsparcia.

Wysokość wsparcia to maksymalnie 30% wartości samochodu. Dodatkowo przyznanie wsparcia jest uzależnione od maksymalnej ceny auta. W przypadku samochodów elektrycznych kwota zakupu auta nie może być wyższa niż 125 000 zł, a w przypadku aut zasilanych wodorem 300 000 zł. Czyli maksymalna kwota wsparcia może wynieść maksymalnie: dla samochodów elektrycznych 37 500 zł, dla aut zasilanych wodorem 90 000 zł.

Sprawdziliśmy, że Dealerzy wielu marek wprowadzili ceny katalogowe niektórych modeli elektrycznych, które nie przekraczają 125 tys. zł. Możemy spotkać się z cenami katalogowymi modeli w cenie np.: 124 500 zł.

W wyprzedażach rocznika 2019 w przypadku aut, których cena katalogowa jest nieco większa zastosowano już rabaty, dzięki którym możemy kupić auto w cenie niższej niż 125 tys. zł. Liczy się cena na fakturze zakupu (brutto).

Dodatkowe wymogi i ograniczenia.

Dodatkowym ograniczeniem jest też to, że z dopłat będą mogły skorzystać tylko osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej (do wniosku składa się oświadczenie o niewykonywaniu działalności gospodarczej).

Dodatkowo w przypadku otrzymania wsparcia, zobowiązujemy się do niezbywania auta przez okres 2 lat oraz do obowiązkowego ubezpieczenia AC.

Wsparcie nie przysługuje w przypadku jeśli na zakup auta udzielono jakiegokolwiek wsparcia ze środków Funduszu bądź innych źródeł publicznych, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskie.

Jak i kiedy można uzyskać wsparcie

Wniosek o udzielenie wsparcia będzie można składać w ramach ogłaszanych naborów, przy czym Ministerstwo Energi deklarowało, że pierwszy nabór ruszy jeszcze w grudniu 2019 r. W ramach pierwszego naboru wparciem mogą zostać objęte pojazdy zakupione po dniu ogłoszenia tego naboru, w przypadku następnych naborów zakupione po dniu zakończenia poprzedniego naboru do dnia zakończenia ogłoszonego naboru. Oznacza to, że auta zakupione do czasu ogłoszenia pierwszego naboru, nie będą objęte wsparciem.

Wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia, należy złożyć kopię faktury zakupu nowego pojazdu wystawionej na osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przy czym faktura ta powinna zawierać co najmniej informacje o rodzaju zakupionego pojazdu oraz rodzaju napędu oraz kopię dowodu rejestracyjnego zakupionego pojazdu. Oznacza to, że najpierw musimy auto kupić, a następnie możemy ubiegać się o otrzymanie wsparcia.

 

Inne ciekawe przepisy dotyczące aut elektrycznych.

Zgodnie z art. 71 ust. 2a  Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym od dnia 1 stycznia 2020 r. pojazd elektryczne i pojazdy napędzane wodorem będą posiadały tablice rejestracyjne wskazujące na rodzaj paliwa wykorzystywanego do ich napędu.

Do tego czasu art. 148b tej samej ustawy wskazuje, że do końca 2019 r. auta elektryczne i zasilane wodorem oznacza się nalepką wskazującą na rodzaj paliwa. Nalepkę wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

Oznaczenie auta jest istotne z uwagi na brak opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania zwolnione zostały pojazdy elektryczne. Reguluje to art. 13, ust. 3 pkt 1 lit. e Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Art. 148a dopuszcza do poruszania się samochodami elektrycznymi po wyznaczonych pasach ruchu dla autobusów, czyli po buspasach.

Z uwagi na to że jest to przepis krajowy, obowiązuje we wszystkich miastach.

Jednak zgodnie z ust. 2 tego artykułu: Zarządca drogi może uzależnić poruszanie się pojazdów elektrycznych po wyznaczonych pasach ruchu dla autobusów od liczby osób poruszających się tymi pojazdami. Oznacz to, że jeżeli zarząd danego miasta uzna, że samochodów elektrycznych jest za dużo i utrudniają ruch autobusów, może wprowadzić taki zakaz.

Zgodnie z tą ustawą, samochody elektryczne będą mogły poruszać się buspasami do 1 stycznia 2026 r.

 

Polecamy